Naš tim profesionalaca sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom obučen je i posvećen da efikasno radi sa Vama.Znanje i iskustvo svakog člana tima možete  koristiti u cilju pronalaženja najboljih rešenja. Odgovarajući različitim zahtevima svojih klijenata,  Accounting & Consulting Center će dati punu podršku i adekvatne računovodstvene i ostale usluge kako klijentima koji tek započinju svoje poslovanje,  tako i kompanijama sa kompleksnim aktivnostima rasprostranjenim u zemlji i inostranstvu.

Naše usluge obuhvataju:

 

Usluge računovodstva

 

¨ Finansijsko knjigovodstvo

¨ Priprema i dostavljanje svih statutarnih kalkulacija (PDV, poreske prijave i sl.)

¨ Priprema periodičnih finansijskih izveštaja (mesečnih,  kvartalnih, godišnjih)

¨ Izrada završnih računa

¨ Priprema konsolidovanih paketa

¨ Priprema statutarnih finansijskih izveštaja

¨ Priprema finansijskih izveštaja u skladu sa medjunarodnim  računovodstvenim standardma i IFRS

¨ Priprema finansijskih izveštaja u skladu sa američkim računovodstvenim standardima US GAAP

¨ Obračun zarada

 

ŕ Pripremanje dobijenih radnih lista ili drugih podataka radi unosa u obračun zarada;

ŕ obračun svih vrsta poreza i doprinosa, olakšica;

ŕ obračun akontacije zarada;

ŕ Obračun stimulativnih isplata vezanih za  zarade;

ŕ Obračun bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja;

ŕ Štampanje velikog broja izveštaja (naloga za plaćanje, pregled obračuna, rekapitulacija obračuna, spisak za isplatu preko banaka ili blagajne itd.);

ŕ Elektronsko plaćanje;

ŕ Obrada kredita i obustava;

ŕ Štampanje OPJ, OPJ-1, OD, OD-1, NZ-1, OZ obrazaca i podnošenje obrazaca nadležnim organima;

ŕ Priprema i predaja M4 obrasca i kartona zarada;

ŕ Administrativni poslovi vezani za zdravstvene knjižice, za radne knjižice, priprema, fotokopiranje, rad sa državnim institucijama u vezi obračuna zarada, ostali administrativni poslovi vezani za obračun zarada;

ŕ Obračun ugovora o delu

 

 

 Usluge poslovne podrške

 

¨ Osnivanje i registracija preduzeća

¨ Sekretarska podrška

¨ Izvršavanje svih vrsta plaćanja

¨ Kreiranje i slanje faktura

¨ Kontrola tokova gotovine

¨ Savetodavne usluge u vezi sa računovodstvenim transakcijama

¨ Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih

 

Radi obezbeđenja zdravih finansijskih odnosa potrebno je da preduzeća, preduzetnici i fizička lica imaju mogućnost da dobiju stručan savet u vezi sa porezom. Accounting & Consulting Center pruža spektar savetodavnih usluga koje će poreskom obvezniku omogućiti što veće smanjenje poreske obaveze u okviru zakonske regulative

 

Poresko savetovanje

 

U cilju smanjenja poreskog opterećenja naših klijenata, nudimo  različita poreska rešenja uskladjena sa njihovim  potrebama i bazirana na razumevanju njihovog poslovanja.

 

Međunarodno poresko planiranje

 

Primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja pružamo Vam mogućnost da  optimizirate svoje poreske transakcije na međunarodnom planu. Korišćenjem poreskih olakšica omogućićemo Vam

što efikasnije i profitabilnije poslovanje i  van teritorije Republike Srbije.

 

 Direktno oporezivanje

 

¨ Oporezivanje fizičkih lica

ŕ Planiranje oporezivanja naknada

¨ Porez na dobit

ŕ Pružanje stručne pomoći prilikom sastavljanja Poreskog Bilansa i ostalih pratećih poreskih obrazaca

ŕ Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena

 

Indirektno oporezivanje

 

¨ Savetovanje u oblasti primene zakonske regulative iz oblasti poreza na dodatu vrednost i akciza

ŕ Razmatranje mogućnih opcija pri izvršenju poreskih obaveza klijenata po pitanju poreza na dodatu vrednost, carinskih akciznih dadžbina

ŕ Kontrola podataka iskazanih u mesečnim PDV prijavama

 

Izrada business planova

 

Procena boniteta preduzeća